• Školní poradenské pracoviště

     • Náplň práce školního metodika prevence

     •  

      Metodická a informační činnost

      • Metodicky usměrňuje a sjednocuje prevenční činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc.
      • Uskutečňuje vlastní prevenční činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných,  sociálních a jiných důvodů.
      • Podává iniciativně vedení školy návrhy a doporučení týkající se prevence.
      • Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky prevence a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky.
      • Sám se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných a prevenčních trendů, informuje o nich pedagogické pracovníky.
      • Úzce spolupracuje s vedením školy a výchovným poradcem.

       

       

      Práce s žáky

      • Pomáhá učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků.
      • Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým a rizikovým chováním.
      • Ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na prevenčních programech organizovaných školou.

       

       

      Specifické oblasti

      • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák).
      • Sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (SPJ) a navrhuje nápravná opatření.
      • Zajišťuje koordinaci a spolupráci při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních SPJ (zákonní zástupci, pedag. pracovníci, odborníci).
      • Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR, s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, apod.

       

      Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže zahrnuje tyto oblasti

      • násilí a šikanování
      • záškoláctví
      • kriminalita, delikvence, vandalismus aj.
      • ohrožení mravnosti a mravní výchovy
      • xenofobie, rasismus, intolerance
      • užívání návykových látek
      • patologické hráčství (gamblerství)
      • komerční sexuální zneužívání dětí
      • syndrom týraných a zneužívaných dětí

       

      S čím se na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

      • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy.
      • Experimenty žáků s návykovými látkami.
      • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole.
      • Fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole.
      • Projevy rasové a menšinové intolerance.
      • Domácí násilí a sexuální zneužívání.
      • Závislost na počítačových hrách a hracích automatech.
      •  ... a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků.

       

       

      Náplň práce školního metodika prevence sociálně patologických jevů

      • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
      • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, nekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
      • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování).
      • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
      • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
      • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
      • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
      • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
      • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
      • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).
      • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
      • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
      • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.
  • Kontakty

   • Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
   • Kvítková 4338 760 01 Zlín
   • +420 577 213 405
   • zskvitkova@zskvitkova.cz
 • Fotogalerie

  • Projekt 4.B
  • Velká cena juda
  • Budo karate dětí
  • Den otevřených laboratoří v Otrokovicích
  • Experimentárium
  • El Día de los Muertos
  • Přihlášení