• Úvod

    • Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce,  speciální pedagog a školní metodik prevence.

      

     Pracovníci:

     Výchovný a karierový poradce:

     Dana Uhrová, dana.uhrova@zskvitkova.cz

     Výchovný poradce:

     Mgr. Karla Vaculíková, karla.vaculikova@zskvitkova.cz

     Školní metodik prevence:  

     Mgr. Marcela Langerová – pro 1. stupeň, marcela.langerova@zskvitkova.cz

     Mgr. Michaela Zemanová – pro 2. stupeň, michaela.zemanova@zskvitkova.cz

     Speciální pedagog: 

     Mgr. Vilma Hnátíková, vilma.hnatikova@zskvitkova.cz

      

     Konzultační hodiny: vždy po předchozí domluvě emailem

      

     ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci. V případě potřeby spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Podle potřeby je vyžadována rovněž spolupráce se zdravotnickými zařízeními.

     Cíle:

     · poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

     · sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

     · prevenci školní neúspěšnosti

     · kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné  volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění

     · podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

     · podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

     · průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském  zařízení

     · včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

     · předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace

     · průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

     · metodickou a poradenskou  podporu učitelům i rodičům

     · spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

     · spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

      

     Činnosti:

     · poskytnutí krizové intervence žákovi, který se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci;

     · spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, 

     · reedukace žáků s SPU

     · evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření;

     · práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností);

     · anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili;

     · opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte;

     · opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole;

     · preventivní programy pro žáky

      

     Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o žákovi mají pouze zákonní zástupci (popř. žáci).