• Školská rada

  • Členové:

   Karla Vaculíková, Mgr.

   karla.vaculikova@zskvitkova.cz

   Tomáš Duchtík

   duchtik@seznam.cz

   Věra Stojarová, Mgr.

   info@inspiracezlin.eu

   Kateřina Francová, Bc.

   katerinafrancova@zlin.eu

   Hana Hráčková

   hanahrackova@zlin.eu

   ​Daniela Kratinová, Mgr. daniela.kratinova@zskvitkova.cz

    

   Práva a povinnosti Rady školy – Zákon č.561/2004 Sb.  – Školský zákon - § 167, § 168

   (1) Školská rada

   a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

   b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

   c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

   d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

   e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

   f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

   g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

   h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

    

    

   Školská rada - zákon č. 561/2005 Sb.

   Volební řád školské rady ve statutárním městě Zlíně