• Školní poradenské pracoviště

     • Informace o pracovišti

     • Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení, v platném znění. 

      Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům Školního poradenského pracoviště patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

      Aktivity Školního poradenského pracoviště na naší škole zajišťuje výchovný a kariérový poradce, speciální pedagog a školní metodik prevence. 

      Školní poradenské pracoviště úzce spolupracuje s vedením školy, s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciílně-pedagogické centrum), která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci. V případě potřeby spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Podle potřeby je vyžadována rovněž spolupráce se zdravotnickými zařízeními.

      Veškerá dokumentace pracovníků Školního poradenského pracoviště o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o žákovi mají pouze zákonní zástupci (popř. žáci).

       

      Cíle

      • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

      • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

      • prevenci školní neúspěšnosti

      • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné  volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění

      • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

      • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

      • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském  zařízení

      • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

      • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace

      • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

      • metodickou a poradenskou  podporu učitelům i rodičům

      • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

      • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

       
       

      Činnosti

      • poskytnutí krizové intervence žákovi, který se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci;

      • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, 

      • reedukace žáků s SPU

      • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření;

      • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností);

      • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili;

      • opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte

      • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole;

      • preventivní programy pro žáky

  • Kontakty

   • Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
   • Kvítková 4338, 760 01 Zlín Czech Republic
   • +420 577 213 405
   • zskvitkova@zskvitkova.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje
  • Přihlášení