• Vize školy

    • Naší vizí je škola úspěšná a konkurenceschopná, škola, kam všichni budou chodit rádi, budou se zde cítit dobře a bezpečně, tedy škola:     

     • která bude při poskytování vzdělání a respektu k legislativě akceptovat současné moderní trendy ve vzdělávání a přitom zachovávat vše, co se v našem školství osvědčilo, 

     • která pomocí efektivních metod výuky (výchovy) povede žáky k týmové práci, kooperaci, vzájemnému respektu a pomoci, a potažmo ke kompetencím důležitým pro život,

     • která bude i nadále poskytovat kvalitní všeobecné vzdělávání s rozšířenou systematickou jazykovou přípravou a motivovat žáky ke snaze uspět na našem i zahraničním trhu práce, 
     • která bude založena na pospolitosti lidí (pedagogických i nepedagogických pracovníků), kteří přirozeně sdílejí hodnoty, aktivity, tradice související se školním životem a dbají na dobré mezilidské vztahy, 
     • která bude otevřená rodičovské veřejnosti a dbát na vzájemné, rovnocenné a spolupracující vztahy s ní, 
     • která bude založená na propojenosti dobře fungujícího školního společenství s okolní komunitou včetně navazování a kultivace vztahů s komunitami a organizacemi minimálně v evropském prostoru,
     • která bude mít nastavenou efektivně fungující operativu (vedení, řízení a správu) podporující dílčí odpovědnost a snahu pracovníků na různých úrovních podílet se na dosahování této vize. Nedílnou součástí operativy bude pravidelná autoevaluace.

      

     Strategie v oblasti pedagogické 

     Z analýzy stavu a vize vycházejí strategie, které mají pomoci dosáhnout dlouhodobých cílů rozvoje školy. Jedná se o plány činností v oblasti pedagogické, materiálně technické a ekonomické, personální, informačních systémů a kontaktů s rodiči a veřejností. 

     Důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu je práce se školním vzdělávacím programem, který je třeba pravidelně aktualizovat a upravovat na základě získaných zkušeností k potřebám školy.

     Zaměřit se na podporu matematické, čtenářské a sociální gramotnosti a na schopnosti komunikace v cizích jazycích. Rozvíjet klíčové kompetence, umět pracovat s informacemi a kromě mateřského jazyka komunikovat i v cizím jazyce.

     Udržovat bezpečné školní klima. Podporovat práci školního poradenského pracoviště, kde sehraný tým odborníků složený z výchovného a kariérového poradce, ze školního metodika prevence a speciálního pedagoga (případně psychologa) se zaměří na problematiku prevence rizikových projevů chování. Bude spolupracovat s vedením školy, s dalšími poradenskými a  odbornými subjekty, ostatními učiteli a zákonnými zástupci při řešení výchovně vzdělávacích a kázeňských problémů žáků.  Poradenské služby školy zaměřit na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na účinnost zvolených podpůrných opatření, na prevenci školní neúspěšnosti, na podporu vzdělávání žáků nadaných, na kariérové poradenství, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci. Zaměřit se na adaptační pobyty žáků, které budou vedeny odborníky. Společnými silami minimalizovat výskyt rizikového chování. 

     Zajistit metodickou podporu pedagogů a asistentů, kteří se budou podílet na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Zaměřit se na hodnocení společného vzdělávání se zaměřením na naplňování podpůrných opatření. 

     Podporovat rozvoj žáků ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. 

     Sledovat kvalitu a výsledky vzdělávání v tématech souvisejících s environmentální výchovou. 

     Podporovat moderní výukové metody, zejména metody podněcující aktivitu, samostatnost a kreativitu, např. dialogické metody, řešení problémů, myšlenkové mapy, činnostní učení, práce s chybou atp. Při nácviku čtení v 1. třídách zařadit prvky splývavého čtení, uplatňovat metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení) a to se zvláštním zaměřením na výuku anglického jazyka v hodinách matematiky, prvouky, vlastivědy, přírodovědy a dalších; již od prvního ročníku. Dále vést žáky k aktivní tvorbě portfólií, využívat projektové vyučování (se zaměřením na město Zlín, Zlínský kraj, osobnosti, seznámit vybranou partnerskou zahraniční školu s našimi tradicemi, kulturou, národními jídly, …). Při realizaci projektového vyučování by byl důsledně naplňován požadavek přiměřenosti věku a schopností žáků. Z formálního hlediska by se mělo jednat o provázanost třídních projektů s projekty celoškolskými a zahraničními. Neoddělitelnou součástí tohoto procesu by pak měla být akceptace průřezových témat s přesahem do prevence sociálně patologických jevů a prezentace vytvořených projektů na stránkách školy, stránkách třídy, v žákovských portfóliích, na akcích určených pro rodiče a další veřejnost. 

     Zintenzivnit kvalitní všeobecné vzdělávání s rozšířenou systematickou jazykovou přípravou a motivovat žáky ke snaze uspět na našem i zahraničním trhu práce, podporovat motivaci k učení. 

     Rozvíjet nadání žáků, jejich aktivitu, tvořivost a zájem. Soustředit se přitom na rozvíjení schopností samostatného myšlení žáků a schopností adekvátního řešení běžných životních situací. Podporovat metody hodnocení a sebehodnocení. 

     Využívat interaktivních pomůcek a materiálů ve výuce, podpořit trend digitalizace.

     Sledovat úspěšnost vzdělávání žáků. Testováním ověřovat jejich výsledky. Testování bude sloužit jako zpětná vazba pro školu, rodiče a žáky a jako evaluační nástroj. 

     Sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a dalším vzděláváním ovlivňovat její růst.

      

     Strategie v oblasti materiálně technické a ekonomické

     Sledovat vyhlášené projekty MŠMT a výzvy z EU pro zajištění finančních prostředků na vybavení školy.  

     Zajišťovat podporu sponzorů na konkrétní akce školy.

     Realizovat plánovanou výstavbu a vybavení čtyř nových učeben, průběžně obnovovat další zařízení školy a tím zlepšovat podmínky pro výuku.

     Zmapovat efektivní plán investic s výhledem na pět let. 

     Každoročně určovat priority ve vybavování školy a školského zařízení v souladu s hospodárným a účelným čerpáním rozpočtu a ve spolupráci se zřizovatelem školy.

     Vybudovat jazykový koutek a volně přístupnou cizojazyčnou knihovničku pro žáky.

     Instalovat další interaktivní tabuli a dataprojektory. 

     Podílet se na vytváření estetického prostředí školy a jejího okolí.

     Implementovat nutná bezpečnostní opatření zvyšující bezpečnost žáků i pracovníků, např. monitorovat prostor, zřídit pracovní místo pro výkon dozoru.

      

     Strategie v oblasti personální

     I nadále získávat a motivovat kvalifikované a aktivní pracovníky, kteří se přirozeně zapojí do rozvoje školy.

     Podporovat u nich zájem o další kvalifikační růst, celoživotní vzdělávání a zapojení do národních a mezinárodních projektů. 

     Zajistit další vzdělávání pedagogických pracovníků pro celou sborovnu.

     Rozvíjet týmovou spolupráci a kolegiální vztahy ve škole.

     Klást důraz na kvalitu odváděné práce, zainteresovanost, vyžadovat odpovědnost všech zaměstnanců za výsledky své práce.

     Provádět systematickou kontrolu kvality práce na všech úsecích, vyhodnocovat práci pedagogů, zajišťovat jim zpětnou vazbu o kvalitě jejich práce.

     Zvyšovat aktivní podíl zaměstnanců na řízení a hodnocení školy. Promyšleně delegovat kompetence na co nejnižší úroveň řízení. 

     Vést všechny k jednotnému a důslednému působení na žáky.

     Rozvíjet systém komunikace založený na respektu, vstřícnosti, sdílení společných hodnot, zahrnující pedagogické i nepedagogické pracovníky, žáky, rodiče a širší veřejnost.

      

     Strategie v oblasti informačních systémů 

     Pravidelně aktualizovat internetové stránky školy a tříd. Zajistit jejich vysokou úroveň po stránce obsahové i formální, zaměřit se na informovanost o chodu školy, vzdělávací nabídku a úspěchy v jazykových oblastech. Výroční zprávu o činnosti školy a další dokumenty zpracovávat na vysoké úrovni.

     Vytvářet pozitivní obraz o škole prostřednictvím propagací v médiích, školních prezentací, akcí pro žáky, rodiče, pedagogy, pro širokou veřejnost.

     Připravit jednotný vizuální styl pro školu (např. ve spolupráci se Střední uměleckou školou v Ostravě), který bude důležitý pro propagaci školy.

      

     Strategie v oblasti kontaktů s rodiči a veřejností

     Spolupracovat se zřizovatelem školy na vyhlášených projektech, zapojovat se do kulturních a sportovních akcí města (např. Živý Zlín, Den Země, Týden zdraví, vystoupení na vánočních trzích, …) s cílem podpořit propojení školy s místní komunitou. 

     Podpořit spolupráci všech zúčastněných subjektů školské rady.

     Navázat a prohlubovat mezinárodní spolupráci se školami partnerských měst.

     Umožnit rodičům a budoucím žákům prvních tříd navštívit školu v rámci Dne otevřených dveří. 

     Spolupracovat s rodiči, aktivně je zapojovat do školních a mimoškolních akcí, maximálně využít jejich potenciálu v chodu školy, vytvořit pravidla pro efektivní spolupráci.

     Obnovit „víkendovku“ a netradiční třídní schůzky pro rodiče a žáky prvních tříd. Jejich součástí by byly prožitkově laděné zábavné aktivity, osobnostně sociální výcvik vedený zkušenými lektory a odborné konzultace.

     Spolupracovat s ostatními školami.

      


      

     Vyhodnocení vize školy

     Vize naší školy byla naplánována do roku 2021. Nyní nastává čas bilancování.

     I přesto, že byla poměrně velká část hodnoceného období ovlivněna pandemií COVID, jsme toho zvládli realizovat poměrně dost.

      

     Strategie v oblasti pedagogické

     V uplynulém období došlo k úpravě Školního vzdělávacího programu. Zejména byly navýšeny počty hodin cizích jazyků.

     Zaměřili jsme se také na podporu matematické, čtenářské, sociální a digitální gramotnosti.

     Podporována byla školní interakce v cizích jazycích.

     Byl započat proces transformace školního poradenského pracoviště se zvláštním zaměřením na problematiku prevence rizikových projevů chování. V tomto trendu budeme pokračovat     i v dalších letech.

     Do prezenční i distanční výuky byly zařazeny moderní edukační metody a prostředky.

     Navýšili jsme kapacitu školní družiny.

      

     Strategie v oblasti materiálně technické a ekonomické

     Byla dokončena výstavba čtyř nových učeben, konektivita a elektroinstalace.

     Byly modernizovány vnitřní prostory školy (vstupní hala a chodba, bufet, schodiště, některé učebny, cizojazyčná knihovnička pro žáky, nové dveře do učeben, …).

     Z důvodu bezpečnosti žáků jsme zajistili oplocení pozemku před školou.

     Zapojili jsme se do vyhlášených projektových a dotačních výzev.

     Strategie v oblasti personální

     Podařilo se získat další kvalifikované pedagogické i nepedagogické pracovníky.

     Pokračovali jsme v trendu budování soudržného a motivovaného pracovního kolektivu.

      

     Strategie v oblasti informačních systémů

     Byly vytvořeny nové webové stránky školy, komunikace s veřejností probíhá rovněž přes sociální sítě facebook a instagram.

     Využíváme informační systém EduPage.

     Začali jsme používat jednotný vizuální styl (logo školy, školní vlajka, …).

      

     Strategie v oblasti kontaktů s rodiči a veřejností

     Podařilo se více otevřít školu veřejnosti (např. v rámci Dne otevřených dveří, rodičovských kavárniček, projektů s účastí žáků a rodičů, …).

     Navázali jsme spolupráci s partnerskou školou v Altenburgu.

     Ve spolupráci s pražskou ZŠ byla zahájena realizace projektu „Čtenářský most Zlín – Praha“.

     Byla vytvořena dubnová výzva pro zaměstnance, žáky a rodiče v době distanční výuky         s názvem –„Oběhneme ČR“.

     Byla realizována vernisáž fotografické soutěže „Můj život v karanténě“.

      

  • Kontakty

   • Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
   • Kvítková 4338, 760 01 Zlín Czech Republic
   • +420 577 213 405
   • zskvitkova@zskvitkova.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje
  • Přihlášení